OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) www.oxyextensions.cz

Článek I. Definice

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Denis Andersen s.p. se sídlem II. Prekomorske Brigade 20, 6000 Koper, Slovinsko IČ: 6270387000 , DIČ: SI38570971,, zapsaný v OR Okresního soudu Koper, oddíl Sro, vložka č .: G47.910 / S, Email: info@oxyextensions.cz.
 2. Prodávajícím je Denis Andersen s.p. se sídlem se sídlem II. Prekomorske Brigade 20, 6000 Koper
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.oxyextensions.cz je Denis Andersen s.p. se sídlem se sídlem II. Prekomorske Brigade 20, 6000 Koper
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato ne nulová).
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak

Článek II. Cena

Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III. Objednávka

  1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
  2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
  3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generovaný a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 4. tohoto článku.
  4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
  5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.

Článek IV. Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
   • platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
   • platba prostřednictvím platební brány CARDGATE – Platební karty
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PAY PAL
   • platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet
Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
   • slevu za opakovaný nákup,
   • slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V. Dodací podmínky

   1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
   2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
   3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
   4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
   5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
   • České pošty – Doručení 3–5dny /jen vzorky/.
   • kurýrní společnosti GLS – Doručení 3–5 dny.

Článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Za strany se pokládá prodávající a kupující. Kupující je povinen:
   • převzít objednané zboží,
   • zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
   • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
Prodávající je povinen:
   • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
   • spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Článek VII.

Ochrana osobních údajů najdete: ZDE:

Článek VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

Zrušení objednávky ze strany kupujícího – odstoupení od smlouvy.   Kupující má právo dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:  
   • zboží nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení
   • zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství které bylo součástí dodávky, i případné bonusy
   • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
   • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál či kopii faktury
   • písemné odstoupení musí být zasláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zboží zákazníkem (ideálně rovnou spolu se zbožím)
   • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata
   • ve lhůtě nejpozději 14 dní od obdržení zboží nás písemným podepsaným odstoupením od smlouvy informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, je možné využít i připravenou šablonu k odstoupení, která je ke stažení zde
Zboží nemusí být nutně v originálním obalu. Obal není součástí koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je tedy lepší vrátit zboží zcela v původním stavu a obalu jak bylo. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že je třeba zboží uvést do původního stavu, doplnit chybějící obaly či přebalit má prodávající nárok i na uhrazení těchto vynaložených nákladů. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem plnou kupní cenu a to nejpozději do 14 dnů po obdržení písemného odstoupení od kupní smlouvy. V případě uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy do 14ti dní doporučujeme zaslat vracené zboží přímo spolu s písemným odstoupením. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Korespondenční adresa pro vrácení zboží a zaslání odstoupení od smlouvy:
OxY Extensions
Denis Andersen s.p.
II. Prekomorske Brigade 20
6000 Koper
Slovinsko
Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem částku za zboží a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení písemného odstoupení od smlouvy. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Článek IX.Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele. Pokud si výslovně ve smlouvě nesjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší, platí, že uzavřená smlouva je pro obě strany závazná. Nesplněním dílčí povinnosti z ní vyplývající, tedy typycky převzetí zboží, se vystavujete sankci zpravidla v podobě povinnosti zaplatit dohodnutou smluvní pokutu nebo přinejmenším uhradit škodu způsobenou zmařenou dopravou.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 3. listopad 2018.
OxY Extensions
Denis Andersen s.p.
II. Prekomorske Brigade 20
6000 Koper
Slovinsko
IČ: 6270387000
DIČ: SI38570971
Tel. +386 30 403 215 Po - Pá 9:00 - 18:00 
info@oxyextensions.cz